ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง ระเบียบใหม่การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพำนักอาศัยของบุคคลต่างชาติในเวียดนาม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง ระเบียบใหม่การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพำนักอาศัยของบุคคลต่างชาติในเวียดนาม

14 ม.ค. 2558

52 view

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

เรื่อง ระเบียบใหม่การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพำนักอาศัยของบุคคลต่างชาติในเวียดนาม

 

                        ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเกี่ยวกับระเบียบใหม่การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพำนักอาศัยของบุคคลต่างชาติในเวียดนาม ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1.      ระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และพำนักอาศัย

-          บุคคลต่างชาติจะต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับเดียว ในการเดินทางเข้า เดินทางออก เดิน

ทางผ่าน และพำนักอาศัยในเวียดนาม (มาตราที่ 4)

-          การตรวจลงตราจะใช้ได้สำหรับการเดินทางเข้าครั้งเดียว หรือ หลายครั้ง และวัตถุประสงค์

ของการเดินทางเข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ( ย่อหน้าที่ 1 ของมาตราที่ 7)

-          บุคคลต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเวียดนามจะต้องมีบริษัทตัวแทน องค์การ หรือ  

ปัจเจกชนในเวียดนามเป็นผู้เชิญ รับประกัน และดำเนินการขอรับการตรวจลงตราจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (กระทรวงตรวจคนเข้าเมือง) หรือ กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล หรือ สำนักงานกิจการต่างประเทศ ณ        นครโฮจิมินห์) (ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้น หรือ เข้าเกณท์ที่จะได้รับ วีซ่า ประเภท SQ) ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เวียดนามในต่างประเทศจะเป็นผู้ทำการตรวจลงตราให้ ภายหลังจากได้รับการยืนยันจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงต่างประเทศเวียดนามแล้ว

-          บุคคลต่างชาติที่ขอรับการตรวจลงตราเพื่อการลงทุน การทำงานเป็นทนาย การทำงานทั่วไป

และการศึกษา จะต้องแสดงเอกสารอย่างเพียงพอเพื่อขอเดินทางเข้าประเทศตามวัตถุประสงค์

2.      ประเภทของการตรวจลงตรา

-          ประเภทของวีซ่าที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ (มาตราที่ 8) ซึ่งมีอยู่ 20 ประเภท อาทิ ประเภท DT ซึ่งออกให้กับนักลงทุนและทนายต่างชาติที่จะมาทำงานในเวียดนาม หรือ ประเภท DH ซึ่งออกให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อศีกษา หรือ ฝึกงาน เป็นต้น

-          อายุการใช้งานของวีซ่าจะปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าและระยะเวลาของ

การพำนักอาศัยของบุคคลต่างชาตินั้นในเวียดนาม (มาตราที่ 9) อาทิ อายุของวีซ่าประเภท DT สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 5 ปี ประเภท LD สำหรับบุคคลต่างชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ไม่เกิน 2 ปี ประเภท HN หรือ DL สำหรับการเดินทางมาประชุม หรือการท่องเที่ยว ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ประเภท VR สำหรับการเดินทางเข้ามาประเภทอื่น ไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

-          บุคคลไร้สัญชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และมีเอกสารเดินทางระหว่างประเทศ

สามารถที่จะขอรับวีซ่าแบบแผ่น (loose-leaf visa) เข้าวน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือ ส่วนตัว (ย่อหน้าที่ 3 มาตราที่ 3 ย่อหน้าที่ 3 มาตราที่ 11 และหัวข้อ h ย่อหน้าที่ 1 มาตราที่ 44) อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของเอกสารเดินทางข้างต้น จะต้องถูกส่งไปให้ทางการเวียดนามรับรอง ผ่านช่องทางการทูตก่อน

-          วีซ่า ประเภท SQ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของเวียดนาม สามารถทำการตรวจ

ลงตราระยะเวลาไม่เกิน 30 วันให้กับบุคคลต่างชาติผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเวียดนาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจตลาด การท่องเที่ยว การเยี่ยมญาติ และการรับการรักษาพยาบาลได้ (ย่อหน้าที่ 3 ของมาตราที่ 17ระบุว่า 1. หากบุคคลข้างต้น มีความเกี่ยวข้องในการทำงานกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เวียดนามที่เกี่ยวข้องและบุคคลนั้นเกี่ยวพันเป็นคู่สมรสหรือบุตร  2. หากได้การร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ ของประเทศเจ้าบ้าน และ 3. หากได้รับการร้องขอหรือการแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเจ้าบ้าน )  

3.      การยกเว้นการตรวจลงตรา (มาตรา 12) มีดังนี้

1.      ตามความตกลงระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิก 2. มีเอกสารผู้พำนักถาวร หรือ

ผู้พำนักชั่วคราวในเวียดนาม 3. เมื่อเดินทางเข้าและอยู่ที่จุดตรวจเขตแดนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ เขตปกครองพิเศษ 4. เมื่อเดินทางเข้าเวียดนามภายใต้กรอบการยกเว้นการตรวจตราแต่ฝ่ายเดียวของรัฐบาลเวียดนาม

2.      การยกเว้นการตรวจลงตราแต่ฝ่ายเดียวของรัฐบาลเวียดนาม

-          ระยะเวลาของมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแต่เพียงฝ่ายเดียวของเวียดนามจะไม่เกิน 5 ปี

และอาจได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีก (มาตรา 13) ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามสามารถออกมาตรการ        การยกเว้นการตรวจลงตราแต่ฝ่ายเดียว ให้กับบุคคลของอีกประเทศหนึ่งได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1. ประเทศนั้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม 2. มาตรการยกเว้น ฯ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางการทูตของเวียดนามแต่ละช่วง และ 3. มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา ฯ จะต้องไม่กระทบต่อการปกป้อง ความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบทางสังคมของเวียดนาม

-          ระยะเวลา การพำนักอาศัยอยู่ในเวียดนามของบุคคลต่างชาติภายใต้มาตรการยกเว้นการ

ตรวจลงตรา ฯ จะต้องไม่เกิน 15 วัน (หัวข้อ d ย่อหน้าที่ 1 มาตราที่ 31) ทั้งนี้ การเข้าเวียดนามภายใต้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา ฯ บุคคลต่างชาติจะต้องถือหนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และการเดินทางเข้าเวียดนาม โดยใช้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตรา จะต้องห่างจากการเดินทางเข้าครั้งก่อน 30 วัน จึงจะสามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้อีกครั้งหนึ่ง (ย่อหน้าที่ 1 มาตราที่ 20) หากบุคคลดังกล่าว ต้องการเดินทางเข้าเวียดนามในช่วงก่อน 30 วัน โดยใช้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราอีกครั้งแล้ว บุคคลนั้น จะต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้

3.      การขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจชายแดนสามารถกระทำได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้

-          1) บุคคลต่างชาติ จำเป็นต้องแวะพักในประเทศอื่นๆ ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 2. บุคคล

ต่างชาติมาจากประเทศที่ไม่มีตัวแทนทางการทูตของเวียดนาม 3. บุคคลต่างชาติเดินทางมาเวียดนามโดยใช้บริการนำเที่ยวระหว่างประเทศของบริษัทเวียดนาม 4. ลูกเรือต่างชาติที่ทอดสมอที่ท่าเรือเวียดนามและประสงค์จะเดินทางออกจากเวียดนามโดยผ่านจุดตรวจชายแดนอีกแห่ง (ย่อหน้า b,d, มาตราที่ 18) 5. บุคคลต่างชาติที่จะเดินทางมาเวียดนาม เพื่อร่วมในงานศพญาติ หรือ เยี่ยมญาติที่เจ็บป่วยอย่างหนัก 6. บุคคลต่างชาติที่เดินทางมาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมในปฎิบัติการฉุกเฉินหรือช่วยเหลือ ปฎิบัติการป้องกันภัยพิบัติตามธรรมชาติ การแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือวัตถุประสงค์พิเศษอื่นใดตามความต้องการของทางการเวียดนาม 7. บุคคลต่างชาติอื่นใดที่เดินทางผ่านเวียดนาม แต่มีความประสงค์ที่จะแวะเข้าเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวตามกำหนดการที่จัดทำโดยบริษัทท่องเที่ยวระหว่างประเทศของเวียดนามจะได้รับจากพิจารณาตรวจลงตราที่สอดคล้องกับระยะเวลาเดินทางผ่าน (ย่อหน้าที่ 2 มาตราที่ 25)

4.      ระเบียบอื่น

-          อายุการใช้งานของเอกสารผู้พำนักอาศัยชั่วคราวได้รับการขยายเวลาจากไม่เกิน 3 ปี เป็น 5 ปี

(มาตรา 38) และให้กับบุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อลงทุน ทำงานเป็นทนาย ฝึกงาน ศึกษา และสมาชิกของ    คณะทูต ฯลฯ

-          เอกสารผู้พำนักอาศัยถาวร จะมีอายุ 10 ปี และทุกๆ 10 ปี บุคคลต่างชาติที่ได้รับสถานะ      

ผู้พำนักอาศัยถาวร จะต้องไปยื่นขอเอกสารผู้พำนักอาศัยถาวรจากหน่วยงานตำรวจในพื้นที่พำนัก (มาตรา 43)

ดังความละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

                                    อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ตรวจสอบระเบียบใหม่ข้างต้น และได้สอบถามเป็นการภายในกับกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเกี่ยวกับ Chapter VI เรื่อง Residence ภาคที่ 1 Temporary Residence มาตราที่ 31 Temporary residence permit หัวข้อ b แล้ว  โดยที่ไทยและเวียดนามมีความตกลงยกเว้นการตรวจ           ลงตราทูต ราชการ และธรรมดาระหว่างกัน ดังนั้น คนไทยสามารถเดินทางเข้าออกเวียดนามได้ โดยไม่ต้องรอเวลาถึง        30 วัน จึงจะเข้าเวียดนามได้อีกครั้ง

                        ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของระเบียบใหม่ฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ haiquanbinhduong.gov.vn/EN/vanban/47.QH13.doc

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

                                                                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย                                          

เอกสารประกอบ

bulletin-20150114-141144-350910.pdf