บริการ / Services

บริการ / Services

Guides and Forms (In English and Thai)

Guides and Forms (In English and Thai)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18,524 view

 1. การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับบุคคลสัญชาติไทย

 

    1.1 กรณีพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี )
 • ใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี )
 • หลักฐานทางการทหาร ( สด.8 ,9 , 43 ฯ )
 • หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต  (ถ้ามี)
 • กรณีผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • กรณีศึกษาต่อ  ต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันศึกษาต่างประเทศ และคุณวุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 • กรณีสมรส ต้องมีใบสำคัญการสมรส และหนังสือรับรอง/เอกสารประจำตัวคู่สมรส
 • กรณีไปทำงาน ต้องมีสัญญาการจ้างงาน และหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงาน (เอกสารแปลเป็นภาษาไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ)
 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูต และเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่สถานทูต
 • ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร้องสามารถมารับหนังสือด้วยตนเองหรือชำระค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งเอกสาร
 • หากผู้ร้องไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้มารับแทน
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ

 

    1.2 กรณีพำนักอยู่ต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี )
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี )
 • สำเนาหลักฐานทางการทหาร ( สด.8, 9 , 43 ฯ )
 • รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย (โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 15 เหรียญสหรัฐ) หรือ สถานีตำรวจในประเทศที่พำนักอยู่
 • หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำหนังสือรับรองความประพฤติไปแสดง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
 • ผู้ร้องสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับหนังสือแทนได้
 • การบริการของศูนย์บริการฯ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสารใดๆทั้งสิ้น หากผู้ร้องต้องการให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์  ขอให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 5 ใบ  ทั้งนี้ศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ 
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ

 

2. For A Foreign Applicant

   2.1  An applicant residing in Thailand

    - Valid passport and certified  photocopy

    - Document(s) certify that the applicant is working, used to work, or residing in Thailand.

    - Thai working permit and  certified  photocopy (if available)

    - Certified photocopy of current passport with Thai Visa

    - Letter from the Embassy

 

For  Education

-Letter From University offer

-Transcript

 

For Marriage

-Marriage Certificate

-Letter/Personal identification of Spouse

 

For work

-Hire Contract/Work permit

-Letter guarantee from the employer company

 

For Residence

-Residence application

-Letter  from the Embassy

 

    - An applicant must present and hand in all the relevant documents at our office.

    - Our service is free of charge. An applicant can opt to collect the certificate at our office. Or for your convenience, we also provide postal service at our office. An applicant responsible for the postage fee.

    Note: If criminal record is found or all required documents are not submitted, then, certificate may take longer than 7 business days.

 

   2.2 An applicant residing abroad

 • Certified photocopy of valid passport
 • Certified photocopy of Thai Visa
 • Document(s) stating that the applicant is used to work or reside in Thailand.
 • A photocopy of Thai working permit (if available)
 • Paper of power of attorney (If authorised someone)
 • Letter explain the purpose of request and which country to use (only one country)
 • Two photographs (1 inch or 2 inches)
 • Two sets of original fingerprint. Fingerprint must be taken at local police or Royal Thai Embassy, Hanoi together with the official seal and signature of the official taking the fingerprint. The fee for the service is 15USD/1 set of finger printing.
 • A self addressed envelope enclosed with the postage fee (equivalent to five international postage vouchers which can be purchased at your local post office).
 • Since our service is free of charge, an applicant is needed to provide postage fee in order to mail certificate back to the applicant. Otherwise, we would not responsible for lost or undelivered certificate.

    Note: If criminal record is found or all required documents are not submitted, then, certificate may take longer than 7 business days.

 

Office Hours

Monday – Friday

( Except Public Holidays )

From 08.30 AM. to 04.30 PM.  ( No lunch break)

For more information please call 0-2205-2168-9 Fax: 0-2205-2168

Or visit our website at www.pcscenter.sb.police.go.th

Email: [email protected]

เอกสารประกอบ

services-20120913-104126-273828
services-20120913-104127-161981
services-20120913-110931-906632