Announcement on the amount of money that the foreigners must possess while entering into the Kingdom of Thailand

Announcement on the amount of money that the foreigners must possess while entering into the Kingdom of Thailand

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,876 view

(Non-official translation)

 

Book No. 117, Special Issue 53 Ng Official Gazette of the Government dated 9 June 2000

----------------------------

ANNOUNCEMENT

OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF THAILAND

on the amount of money that the foreigners must possess while entering into

the Kingdom of Thailand

 

In accordance with the Ministry of Interior of Thailand’s Announcement on the amount of money that foreigners must possess while entering into the Kingdom of Thailand dated 9 June 1980, the Ministry of Interior deems it necessary to adjust the said amount of money due to the current eco-social developments.

In compliance with Article 14, Immigration Law of 1979, the Minister of Interior declares as follows:

Article 1. Annulling the Ministry of Interior of Thailand’s Announcement determining the amount of money that foreigners must possess while entering into the Kingdom of Thailand signed on 9 June 1980.

Article 2. Determining the amount of money that a foreigner must possess while entering into the Kingdom of Thailand according to the type of visa stamp on passport or travel document as follows:

1. Foreigners who obtain a transit visa or visa exemption in accordance with the regulation of the Immigration Law in 1979 must possess money or payable document equivalent to not less than Baht 10,000 for a single person and Baht 20,000 for a family.

2. Foreigners who obtain a tourist visa must possess money or payable document equivalent to not less than Baht 20.000 for a single person, and Baht 40,000 for a family.

3. Foreigners who obtain a visa on arrival must possess money or payable document  equivalent to not less than Baht 10,000 for a single person and Baht 20,000 for a family.

4. Foreigners who obtain a non-immigrant visa must possess money or payable document  equivalent to not less than Bath 20,000 for a single person and Baht 40,000 for a family.

Article 3. This Announcement will not be applied to children under 12 years old.

Article 4. This Announcement will come into effect after 30 days after the publishment in the Royal Gazette.

Date of announcement, 8 May 2000

                 (Banyat Banthatthan)

     Minister of  Interior

 

 

Quyển số 117, số đặc biệt 53 Ng  Công báo Chính phủ

Ngày 9/6/2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo của Bộ Nội Vụ Thái Lan

Về việc : Quy định số tiền người nước ngoài cần phải mang theo khi nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan.

 

Theo thông báo của Bộ Nội Vụ Thái Lan về số tiền người nước ngoài phải mang theo khi nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan ngày 9/6/1980, Bộ Nội Vụ nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh quy định về số tiền đó cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và xã hội ở thời điểm hiện tại.

Chiểu theo điều 14, Luật nhập cảnh năm 1979,  Bộ trưởng Bộ Nội Vụ thông báo như sau:

Mục 1.  Bãi bỏ thông báo của Bộ Nội Vụ Thái Lan  về việc quy định số tiền người nước ngoài cần phải mang theo khi nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan ký ngày 9/6/1980.

Mục 2.  Quy định số tiền một người nước ngoài cần phải mang theo khi nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan theo loại thị thực trên hộ chiếu hoặc giấy tờ dùng thay hộ chiếu như sau:

1.  Đối với người quá cảnh (transit visa) hoặc người nhập cảnh được miễn thị thực theo quy định của Bộ ban hành theo Luật nhập cảnh năm 1979, phải mang theo tiền mặt hoặc những giấy tờ có thể dùng để thanh toán bằng tiền với trị giá quy đổi tương đương tối thiểu 10, 000 baht. Trường hợp nhập cảnh cả gia đình, mỗi gia đình phải có số tiền không dưới 20, 000 baht.

2. Đối với khách du lịch (Tourist Visa) phải mang theo tiền mặt hoặc những giấy tờ có thể dùng để thanh toán bằng tiền với trị giá quy đổi tương đương tối thiểu 20, 000 baht. Trường hợp nhập cảnh là cùng một gia đình, mỗi gia đình phải có số tiền tối thiểu 40,000 baht.

3. Đối với người có thị thực cấp tại cửa khẩu (Visa on arrival) phải mang theo tiền mặt hoặc các giấy tờ có thể dùng để thanh toán bằng tiền với trị giá quy đổi tương đương tối thiếu 10,000 baht. Đối với trường hợp nhập cảnh diện gia đình, mỗi gia đình phải có số tiền tối thiểu 20,000 baht.

4. Đối với người có thị thực không nhập cư (Non – Immigrant visa) phải mang theo số tiền mặt hoặc các giấy tờ có thể dùng để thanh toán bằng tiền với trị giá quy đổi tương đương tối thiểu 20, 000 baht. Trường hợp nhập cảnh là gia đình, mỗi gia đình phải có số tiền tối thiểu 40, 000 baht.

Mục 3. Thông báo này không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi.

Mục 4. Thông báo này bắt đầu có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày thông báo tại Công báo Chính phủ.

 

Thông báo ngày 8 /5/2000

(ký tên) Banyat Banthatthan

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Thái Lan