กรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามจะยกเลิก “การขยายระยะเวลาการพำนักโดยอัตโนมัติ” 15 มกราคมนี้

กรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามจะยกเลิก “การขยายระยะเวลาการพำนักโดยอัตโนมัติ” 15 มกราคมนี้

11 ม.ค. 2565

146 view
📢📢📢 ‼️สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอแจ้ง ว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามจะยกเลิก “การขยายระยะเวลาการพำนักโดยอัตโนมัติ” ให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 และขอให้คนไทยที่เดินทางเข้าเวียดนามและได้รับการขยายระยะเวลาการพำนักโดยอัตโนมัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พิจารณาเดินทางออกจากเวียดนามภายในกำหนดเวลาข้างต้น
 
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม โทรศัพท์หมายเลข 024.3938.7320 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ foreigners@immigration.gov.vn
 
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi
- Twitter: @ThailandinHanoi
- Youtube Channel: Royal Thai Embassy in Hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ