กฎระเบียบด้านการทำข่าวในเวียดนามสำหรับสื่อต่างประเทศ

กฎระเบียบด้านการทำข่าวในเวียดนามสำหรับสื่อต่างประเทศ

14 ส.ค. 2558

50 view

กฎระเบียบด้านการทำข่าวในเวียดนามสำหรับสื่อต่างประเทศ

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา สื่อมวลชนไทยนิยมเข้ามาทำข่าวในประเทศเวียดนามโดยไม่ประสงค์แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นทราบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎระเบียบของเวียดนาม ดังนั้น เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งกฎระเบียบของเวียดนามสำหรับสื่อต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาทำข่าวในประเทศ ดังนี้

1.        ตามกฎหมายเวียดนาม คณะกองถ่าย หรือสื่อต่างประเทศ ต้องขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำ พร้อมทั้งขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการถ่ายทำด้วย

2.        วิธีการขออนุญาตเพื่อเข้ามาถ่ายทำในประเทศเวียดนาม สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

2.1     ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือถึงจังหวัดเฮว้ทางภาคกลาง) หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่นครดานังกระทั่งภาคใต้ของเวียดนาม) โดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ จะดำเนินการขออนุญาตผ่านทางกระทวงการต่างประเทศเวียดนาม หลังจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะออกใบอนุญาต และดำเนินการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม จะมอบหมายเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน ติดตามตลอดทุกกำหนดการ และมีค่าใช้จ่าย 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน อนึ่ง หากต้องเดินทางและค้างคืนในต่างจังหวัด คณะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเดินทางและค่าที่พนักให้เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามด้วย

2.2      ติดต่อ local coordinator ซึ่งจะเป็นผู้รับประสานงานกระบวนการขอรับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายเวียดนาม รวมทั้งการประสานงานกับสถานที่ถ่ายทำ ทั้งนี้ สื่อมวลชนต้องหารือในเชิงรายละเอียดและตกลงค่าใช้จ่ายกับแต่ละบริษัทเป็นรายกรณี

 

จึงขอประกาศให้ทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

13 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบ

bulletin-20150814-091331-967078.pdf