การออกหนังสือเดินทางตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และการปรับค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

การออกหนังสือเดินทางตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และการปรับค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 422 view

Announcement_NewPPRegulations_11March64 Announcement_NewPP-FEES_11March64