ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ปี 2567

11 ม.ค. 2567

ค่าธรรมเนียมฝ่ายงกงสุล (19 ตุลาคม 2565) Consular Services Fees (19 October 2022)

31 ต.ค. 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อรับเหมาบริการงานภายใต้ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย

13 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ 6/2565 เรื่อง การงดให้บริการฝ่ายกงสุลชั่วคราว

13 ก.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ 42/2564

10 ม.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๗๔/๒๕๖๓

13 พ.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ 25/2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งหนักงานขับรถยนต์

19 มี.ค. 2564

การออกหนังสือเดินทางตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และการปรับค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

15 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ 22/2564 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

8 มี.ค. 2564