ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

1.

Miss Morakot Janemathukorn

Minister and Charge d'Affaires, a.i.
 

นางสาวมรกต เจนมธุกร

อุปทูต 
2.

Mr. Varapote Chensavasdijai

Minister-Counsellor and Head of Chancery
 

นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย

อัครราชทูตที่ปรึกษา
3.

Mr. Wirat Taekrathok

Minister-Counsellor (Political)
 

นายวิรัตน์ แต้กระโทก

อัครราชทูตที่ปรึกษา
4.

Miss Sritrakool Waeladee

Minister-Counsellor (narcotics)
 

นางสาวศรีตระกูล เวลาดี

อัครราชทูตที่ปรึกษา
5.

Mr. Audsitti Sroithong

Minister-Counsellor (BOI)
 

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการลงทุน
6.

Miss Piyaporn Putanapan

Counsellor
  นางสาวปิยพร ภู่ธนพันธ์ ที่ปรึกษา
7.

Miss Natcha Buddhinandana

First Secretary

 

นางสาวนัชชา พุทธินันทน์

เลขานุการเอก

8.

Miss Kate Vasharakorn

First Secretary

 

นางสาวเกตุ วัชระกร

เลขานุการเอก

9.

Miss Chanidabha Yuktadatta

First Secretary

 

นางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต

เลขานุการเอก

10.

Miss Nareekarn Srichainak

Second Secretary

 

นางสาวนรีกานต์ ศรีชัยนาค

เลขานุการโท

11.

Mrs. Sunee Jitjurjun

Second Secretary

 

นางสุนีย์ จิตเจือจุน

เลขานุการโท

                                          

OFFICE OF DEFENCE & MILITARY ATTACHE

1.

Colonel Damrong Simakajornboon

 
 

พันเอก ดำรงค์   สิมะขจรบุญ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
 

Mrs.Ponindra Simakajornboon

Spouse
 

นางพรอินทร์    สิมะขจรบุญ  

 
2.

SM1 Wiroj Apaikunchon 

Secretary
 

จ่าสิบเอก วิโรจน์ อภัยกุญชร 

เสมียน

          

OFFICE OF THE NAVAL ATTACHE

1.

Capt. Senee Puangthaweesuk, RTN.

 
 

น.อ.เสนีย์ พวงทวีสุข รน. 

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
 

Capt. Amornrat Puangthaweesuk, WRTN.     

Spouse
 

น.อ.หญิง อมรรัตน์ พวงทวีสุข รน.

 
2.

CPO1 Pitiwat Jindapon

Secretary
 

พันจ่าเอก ปิติวัฒน์ จินดาพล

เสมียน

   

OFFICE OF THE AIR ATTACHE

1.

Gp.Capt.Prapard  Iamolee

 
 

น.อ.ประภาส  เอี่ยมโมฬี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
 

Mrs.Piyada  Iamolee

Spouse
 

นางปิยะดา  เอี่ยมโมฬี

 
2.

FS1 Kitti Timhirach   

Secretary
 

พันจ่าอากาศเอก กิตติ ทิมหิราช

เสมียน

                 

COMMERCIAL AFFAIRS OFFICE

1.

Miss Pannakarn Jiamsuchon

Minister Counsellor
 

นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์
2.

Ms. Patra Atcharaniwat 

Assitant Commercial Attaché
 

นางสาวภัทรา อัจฒรานิวัฒน์

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์

            
 สถานะ วันที่ 15 ตุลาคม 2563