ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

1.

Miss Morakot Janemathukorn

Minister and Charge d'Affaires, a.i.
 

นางสาวมรกต เจนมธุกร

อุปทูต 
2.

Mr. Varapote Chensavasdijai

Minister-Counsellor and Head of Chancery
 

นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย

อัครราชทูตที่ปรึกษา
3.

Mr. Wirat Taekrathok

Political Affairs Attaché
 

นายวิรัตน์ แต้กระโทก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการพิเศษ
4.

Mr. Audsitti Sroithong

Investment Attaché
 

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการลงทุน
5.

Miss Sritrakool Waeladee

Narcotics Control Attaché
 

นางสาวศรีตระกูล เวลาดี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายควบคุมยาเสพติด
6.

Miss Piyaporn Putanapan

Counsellor
  นางสาวปิยพร ภู่ธนพันธ์ ที่ปรึกษา
7.

Miss Natcha Buddhinandana

First Secretary

 

นางสาวนัชชา พุทธินันทน์

เลขานุการเอก

8.

Miss Kate Vasharakorn

First Secretary

 

นางสาวเกตุ วัชระกร

เลขานุการเอก

9.

Miss Chanidabha Yuktadatta

First Secretary

 

นางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต

เลขานุการเอก

10.

Miss Nareekarn Srichainak

Second Secretary

 

นางสาวนรีกานต์ ศรีชัยนาค

เลขานุการโท

11.

Mrs. Sunee Jitjurjun

Second Secretary

 

นางสุนีย์ จิตเจือจุน

เลขานุการโท

                                          

OFFICE OF DEFENCE & MILITARY ATTACHE

1.

Colonel Damrong Simakajornboon

 
 

พันเอก ดำรงค์   สิมะขจรบุญ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
 

Mrs.Ponindra Simakajornboon

Spouse
 

นางพรอินทร์    สิมะขจรบุญ  

 
2.

SM1 Sappawit Wongprates

Secretary
 

จ่าสิบเอก สรรพวิท วงศ์ประเทศ

เสมียน
 

Miss Suksasipan Wongprates

Spouse
 

นางสาวศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ

 

          

OFFICE OF THE NAVAL ATTACHE

1.

Capt. Senee Puangthaweesuk, RTN.

 
 

น.อ.เสนีย์ พวงทวีสุข รน. 

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
 

Capt. Amornrat Puangthaweesuk, WRTN.     

Spouse
 

น.อ.หญิง อมรรัตน์ พวงทวีสุข รน.

 
2.

CPO1 Chonrathee Charoensap

Secretary
 

พันจ่าเอก ชลระธี เจริญทรัพย์

เสมียน

   

OFFICE OF THE AIR ATTACHE

1.

Gp.Capt.Prapard  Iamolee

 
 

น.อ.ประภาส  เอี่ยมโมฬี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
 

Mrs.Piyada  Iamolee

Spouse
 

นางปิยะดา  เอี่ยมโมฬี

 
2.

FS1 Adisorn Pathpean

Secretary
 

พันจ่าอากาศเอก อดิศร พัฒน์เพียร

เสมียน

                 

COMMERCIAL AFFAIRS OFFICE

1.

Miss Pannakarn Jiamsuchon

Commercial Attaché
 

นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์
2.

Ms. Patra Atcharaniwat 

Assitant Commercial Attaché
 

นางสาวภัทรา อัจฒรานิวัฒน์

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์

            
 สถานะ ธันวาคม 2563