7,515 view

คำแนะนำ-ช่องทางสำหรับคนไทยในเวียดนามติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีฉุกเฉิน

 

การเดินทางกลับประเทศไทย

          สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจในการดูแลและให้ความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในเขตอาณา หากต้องการเดินทางกลับไทย สามารถติดต่อ

          (1) เจ้าหน้าที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง 

          หรือ

          (2) ขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1047-9, 02-575-1051 และ 02-575-1053

 

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติกรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย:

       (1) แจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อขอให้ตำรวจออกใบแจ้งความ

       (2) ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์: Hotline 090 454 4800 เพื่อขอออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document: ETD) และหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

       (3) นำเอกสารในข้อ 2 ไปติดต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม เพื่อขอ Exit Visa ซึ่งจะใช้เวลา 3 – 5 วันทำการ

       (4) เมื่อได้รับ Exit Visa แล้วจึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนตาม Infographic ที่ลิงค์นี้ 

 1. เอกสารประกอบการยื่นขอ ETD
 • ใบแจ้งความที่ออกโดยตำรวจเวียดนาม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะคืนต้นฉบับ เพื่อผู้ร้องใช้ยื่นขอ Exit Visa
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่สูญหาย
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 • สำเนาการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินที่ใช้เดินทางเข้าเวียดนาม และเที่ยวบินที่คาดว่าจะเดินทางออกจากเวียดนาม
 1. เอกสารประกอบการยื่นขอ Exit Visa
 • ใบแจ้งความที่ออกโดยตำรวจเวียดนาม
 • ETD ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่สูญหาย
 • สำเนาการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินที่ใช้เดินทางเข้าเวียดนาม และเที่ยวบินที่คาดว่าจะเดินทางออกจากเวียดนาม
 1. หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม:
 • ที่อยู่: 44 Tran Phu Street, Ba Dinh district, Hanoi
 • วัน/เวลาทำการ:
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 11.30 น. และเวลา 13.30 น. – 16.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 11.30 น.

 

กรณีเจ็บป่วย

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เจ็บป่วยตามความเหมาะสม ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุล หรืออาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 02-575-1047-9, 02-575-1051 และ 02-575-1053
 2. ผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถขึ้นเครื่องบินและกลับประเทศไทยได้

 

กรณีถูกตำรวจจับ กรณีถูกจับกุม คุมขัง หรือ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

          เมื่อถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเวียดนามติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือต่าง ๆ เจ้าหน้าที่กงสุล จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาสมควรได้รับ และจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือตามกฎหมายท้องถิ่น รวมถึงช่วยติดต่อญาติในประเทศไทย หรือติดต่อจัดหาล่าม หรือทนายความให้ ทั้งนี้ ผู้ถูกจับกุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามหรือทนายความเอง อนึ่ง ในระหว่างรอการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำว่าผู้ถูกจับกุมไม่ควรดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลทางกฎหมาย อาทิ ลงนามในหนังสอรับผิดตามข้อกล่าวหา หรือหนังสือใด ๆ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

 

กรณีสถานการณ์ที่มีความไม่ปลอดภัยในพื้นที่พักอาศัย (ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุจลาจล ฯลฯ) 

 1. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  และกลุ่มเพื่อนคนไทย/ชุมชนไทยในเวียดนาม
 2. ประเมินความเสี่ยงต่อตนเองและพื้นที่ที่พักอาศัย และความจำเป็นในการเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีความไม่ปลอดภัย
 3. เตรียมเอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน) และสิ่งของจำเป็นให้พร้อม
  และพกอุปกรณ์สื่อสารพร้อมที่ชาร์จและแบตเตอรี่สำรองติดตัวตลอดเวลา
 4. อยู่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางนอกที่พักอาศัยในยามวิกาล
 5. สำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเชื้อเพลิงที่จำเป็น
 6. เมื่อประเมินแล้วเห็นว่า มีความเสี่ยง ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งถิ่นที่อยู่และขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน

 

กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • เมื่อประเมินแล้ว เห็นว่า มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่พักอาศัย
 1. เตรียมเอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน) พกอุปกรณ์สื่อสารพร้อมที่ชาร์จและแบตเตอรี่สำรองติดตัวตลอดเวลา และสิ่งของจำเป็นให้พร้อมสำหรับการเดินทาง
 2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งถิ่นที่อยู่และขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน
 3. เดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัย
 4. รวมพลที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่นกำหนด

 

ช่องทางสำหรับติดต่อ

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีฉุกเฉิน (สำหรับคนไทยที่พำนัก/ประสบเหตุในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม ตั้งแต่เหนือจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ขึ้นไป และจังหวัดชายแดน)

       ที่อยู่:     26 Phan Boi Chau St. Hoan Kiem Hanoi

       ช่องทางการติดต่อระหว่างวัน/เวลาราชการ: หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0243 823 5095

                                                         หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0243 823 5092 - 4 ต่อ 130

       ช่องทางติดต่อนอกวัน/เวลาราชการ: HOT LINE (กรณีฉุกเฉินเท่านั้น): (+84) (0) 90 454 4800

       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]

 

 1. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ กรณีฉุกเฉิน (สำหรับคนไทยที่พำนักในนครโฮจิมินห์ และภาคใต้ของเวียดนาม ตั้งแต่จังหวัดเถื่อนเทียน-เว้ ลงไป)

       ที่อยู่:     77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh City

       ช่องทางการติดต่อระหว่างวัน/เวลาราชการ: หมายเลขโทรศัพท์ (+8428) 3932 7637-8 กด 0

       ช่องทางติดต่อนอกวัน/เวลาราชการ: HOT LINE (กรณีฉุกเฉินเท่านั้น): (+84) (0) 36 696 4621

       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]