เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

                     

             ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 และ เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี 2521 และ 2535 ตามลำดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและ ในส่วนของเวียดนาม ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเมื่อปี 2521

 

ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม

1.         นายโกศล  สินธวานนท์       ปี พ.ศ. 2522 – 2523
2.
นายคณิต  ศรีเจริญ 
ปี พ.ศ. 2524 – 2525
3. 
นายมนตรี  ชาลีจันทร์  
ปี พ.ศ. 2526 – 2527
4.
นายอัษฎา  ชัยนาม 
ปี พ.ศ. 2528 – 2529
5. 
นายชูชัย  เกษมศานติ์   
ปี พ.ศ. 2530 – 2531
6.
นายรังสรรค์  พหลโยธิน 
ปี พ.ศ. 2532 – 2533
7. 
นายสุรพงษ์  ชัยนาม
ปี พ.ศ. 2534 – 2535
8.
นายบุญทัน  ไพรัชวินิจฉัย  
ปี พ.ศ. 2536 – 2537
9. 
นายเฉลิมพล  เอกอุรุ 
ปี พ.ศ. 2538 – 2543
10.
นายเกรียงศักดิ์  ดีศรีสุข
ปี พ.ศ. 2543 – 2545
11. 
นายกฤต  ไกรจิตติ
ปี พ.ศ. 2546 – 2549
12.
นายกิตติพงษ์  ณ ระนอง
ปี พ.ศ. 2549 – 2552
13.
นายพิษณุ  จันทร์วิทัน
ปี พ.ศ. 2552 – 2553
14. 
นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ
ปี พ.ศ. 2554 – 2556
15.
นายปัญญรักษ์  พูลทรัพย์
ปี พ.ศ. 2557 - 2558
16.
นายมานพชัย วงศ์ภักดี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
17.
นายธานี แสงรัตน์ 
ปี พ.ศ. 2561 - 2563