การแจ้งตาย

การแจ้งตาย

15 ก.ย. 2562

 

แจ้งการตาย

เมื่อมีผู้เสียชีวิต ผู้แจ้งการตาย ได้แก่ ญาติ บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ

เอกสารของผู้แจ้งการตาย 

1.  คำร้องการแจ้งตาย

2.  หนังสือเดินทางฉบับจริง    

3.  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 

เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิต

1.  ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงาน ท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยนำเอกสารดังกล่าวให้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามรับรองก่อน

2.  เอกสารรับรองการตายจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รับรองการเสียชีวิตได้

3.  หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด (หากมี)

กำหนดเสร็จ ประมาณ 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1.  การจัดการเรื่องศพ เป็นหน้าที่ของญาติ ที่จะต้องจัดหาบริษัทที่สามารถดำเนินการได้ (ในเวียดนามมีบริษัทที่รับทำเรื่องนี้ และขึ้นอยู่กับความต้องการของครอบครัวว่าประสงค์จะเผาหรือนำศพกลับไทยเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)

2.  ญาติจะต้องประสานโดยลงนามมอบอำนาจให้บริษัทดัง กล่าวเป็นผู้ดำเนินการ หากประสงค์ให้เผาศพ ก็จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง แต่หากประสงค์จะส่งศพกลับประเทศไทยจะเสียค่าใช้จ่ายตามระวางที่ทางสายการบินกำหนด  ทั้งนี้ ควรสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัทอีกครั้งหนึ่ง