ประกาศด้านกฎระเบียบการทำข่าวในเวียดนาม

ประกาศด้านกฎระเบียบการทำข่าวในเวียดนาม

15 ก.ย. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายเวียดนาม

เอกสารประกอบ

services-20150817-152616-835506