รายชื่อและสาระสำคัญของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

รายชื่อและสาระสำคัญของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,301 view

รายชื่อและสาระสำคัญของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

          รายชื่อและสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสาขาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเวียดนาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลำดับ

กฎหมาย

สาระสำคัญ

กฎหมายฉบับเต็ม

 

๑.

กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลขที่ 66/2014/QH13 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๕

 

วรรคที่ ๒ และ ๓ มาตราที่ ๑๑ การกำหนดขอบเขตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ และธุรกิจที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ

วรรค ๒ และ ๓ มาตราที่ ๑๔ กำหนดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ซื้อ รับโอน เช่า เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ องค์กร บุคคลต่างชาติ ธุรกิจที่มี   เงินลงทุนจากต่างประเทศ

มาตราที่ ๖๐ กำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจการบริการอสังหาริมทรัพย์ของชาวเวียดนามที่พำนักในต่างประเทศ องค์กร บุคคลต่างชาติ รวมถึงการบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์          การจัดการอสังหาริมทรัพย์ และเงื่อนไขสำหรับ     แต่ละสาขาที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/66_2014_QH13%20LAW%20ON%20REAL%20ESTATE%20TRADING.pdf

 

 

๒.

จดหมายเวียน (Circular) เลขที่ 11/2015/TT-BXD วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๑๕ ว่าด้วยข้อกำหนด การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แนวทาง   ในการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และ        การบริหารสำนักงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์      การจัดตั้งและดำเนินการของสำนักงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่เข้าร่วมสอบวัดความรู้เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ชาวเวียดนามที่พำนักในต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในจดหมายเวียน

 

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/11_2015_TT-BXD.pdf

 

๓.

จดหมายเวียน (Circular) เลขที่ 28/2016/TT-BXD วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๑๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจดหมายเวียนเลขที่ 11/2015/   TT-BXD

การออกใบอนุญาตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แนวทางในการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/28_2016_TT-BXD.pdf

 

๔.

กฎหมายบ้านพักอาศัยในเวียดนาม เลขที่ 65/2014/QH13 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๔

มาตราที่ ๗ ระบุเกี่ยวกับผู้ที่สามารถครอบครองบ้านพักอาศัยในเวียดนาม ประกอบด้วย             ชาวเวียดนามที่พำนักในต่างประเทศ และองค์กร บุคคลต่างชาติ ตามระเบียบของกฎบ้านพักอาศัย

มาตราที่ ๘ ระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขสำหรับการได้รับ   การรับรอง การครอบครองบ้านพักอาศัยของ        ชาวเวียดนามพำนักในต่างประเทศ องค์กร และบุคคลต่างชาติ

บทที่ ๙ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองบ้านพักอาศัยในเวียดนามขององค์กร บุคคลต่างชาติ

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/65_2014_QH13%20LAW%20ON%20HOUSING.pdf

๕.

กฤษฎีกา 99/2015/ND-CP วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๕ ว่าด้วยรายละเอียดและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านที่อยู่อาศัย

บทที่ ๒ ระบุเกี่ยวกับการครอบครองบ้านพักอาศัย

บทที่ ๗ ระบุเกี่ยวกับการครอบครองบ้านพักอาศัยในเวียดนามขององค์กร บุคคลต่างชาติ

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/99_2015_ND-CP%20DECREE%20ON%20GUIDELINES%20FOR%20THE%20LAW%20HOUSING.pdf

 

๖.

จดหมายเวียน (Circular) เลขที่ 19/2016/TT-BXD วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๖ ว่าด้วย การกำหนดและ   แนวทางการปฏิบัติตามเนื้อหาบางข้อในกฎหมาย    การครอบครองบ้านและกฤษฎีกา 99/2015/ND-CP

 

 

 

บทที่ ๔ ระบุเกี่ยวกับการครอบครองบ้านพักอาศัยในเวียดนามขององค์กร บุคคลต่างชาติ

 

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/19_2016_TT-BXD.pdf

 

๗.

กฎหมายที่ดินเลขที่ 45/2013/QH13 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๓

ขั้นตอนการให้ใบรับรองสิทธิการครอบครองบ้านพักอาศัย  สิทธิ์การใช้ที่ดินและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ติดกับที่ดิน สำหรับองค์กร บุคคลต่างชาติ ตามแนวทาง    ของระเบียบในกฎหมายที่ดินในปัจจุบัน

 

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/45.2013.QH13%20LAND%20LAW.pdf

 

๘.

กฤษฎีกา 43/2014/NĐ-CP วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ว่าด้วย แนวทาง   การปรับใช้กฎหมายที่ดิน

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/43.2014.ND.CP%20DETAILING%20A%20NUMBER%20OF%20ARTICLES%20OF%20THE%20LAND%20LAW.pdf

 

๙.

จดหมายเวียน (Circular) 24/2014/TT-BTNMT วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๑๔ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยแผนที่โฉนดที่ดิน (cadastral dossiers)

http://www.thaiembassy.org/hanoi/contents/filemanager/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%202562/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/24.2014.TT.BTNMT%20DEFINING%20CADASTRAL%20DOSSIERS.pdf

 

 

 

*   *   *   *   *

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

มีนาคม ๒๕๖๒