Thai Ambassador Discusses Visa Extension Facilitation with Vietnamese Immigration Department

Thai Ambassador Discusses Visa Extension Facilitation with Vietnamese Immigration Department

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 513 view

Thai Ambassador Discusses Visa Extension Facilitation with Vietnamese Immigration Department

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พบกรมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกการต่อวีซ่า

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อม น.ส. มรกต เจนมธุกร อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบรองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เวียดนาม เพื่อขออำนวยความสะดวกการต่อวีซ่าสำหรับคนไทยที่ติดค้างในเวียดนาม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สรุปดังนี้

๑. ไม่ปรับชาวต่างชาติ/คนไทยหากขอต่อวีซ่าภายใน ๑๐ วันหลังวีซ่าเดิมหมดอายุ (overstay) แต่ต้องขอรับหนังสือรับรองการขอต่ออายุวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (ด้วยตนเองหรือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก) เพื่อใช้ยื่นขอต่อวีซ่ากับ ตม.ในจังหวัดที่ตนพำนัก

๒. ชาวต่างชาติ/คนไทยที่เดินทางเข้าเวียดนามด้วยวีซ่าท่องเที่ยว สามารถต่ออายุวีซ่า โดยไม่ต้องผ่านบริษัททัวร์ได้ แต่ให้มีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามข้อ ๑.

คนไทยที่ติดค้างในเวียดนาม โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศ สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขอต่ออายุวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังนี้

ล่าสุด สำนักงาน ตม.เวียดนาม ประกาศปิดทำการชั่วคราว สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ ชาวต่างชาติ รวมถึงคนไทย จึงอาจไม่สามารถต่ออายุวีซ่าในช่วงเวลานี้ได้ แต่ ตม.ยืนยันไม่ปรับค่า overstay และพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องการต่ออายุวีซ่าต่อไป

Follow us:
- Website: www.thaiembassy.org/hanoi
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line ID: @snz7050f)

Photo: Kate Watcharakorn

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ