ร่างนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ร่างนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,793 view

สรุปสาระสำคัญ
ร่างนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 

ในการประชุมรัฐบาลเวียดนามเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เสนอร่างมติการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิวัติประเทศ (ซึ่งปกติ ได้รับเงินสวัสดิการทุกเดือน) และผู้ที่ได้รับเงินสังคมสงเคราะห์ เป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เวียดนามด่ง/คน/เดือน (ประมาณ ๖๘๕ บาท) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๓

๒. การให้เงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ยากจน และครัวเรือนที่อยู่ในทะเบียนผู้ใกล้เข้าสู่ภาวะยากจนตามหลักเกณฑ์ความยากจนแห่งชาติ (สถานะวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เป็นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เวียดนามด่ง/ครัวเรือน/เดือน (ประมาณ ๑,๓๗๐ บาท) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๓

๓. การให้เงินช่วยเหลือแก่แรงงานที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างชั่วคราว หรือแรงงานที่ยินยอมลาโดยไม่รับค่าจ้าง (leave without pay) เป็นจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ เวียดนามด่ง/คน/เดือน (ประมาณ ๒,๔๖๕ บาท) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๓

๔. ผู้ว่าจ้างสามารถกู้เงินโดยไม่เสียอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้เป็นเงินจ่ายค่าจ้างแรงงานที่จำเป็นต้องหยุดงาน
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน ๑๒ เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างขั้นต่ำตามเขตอัตราค่าจ้าง/เดือน/คน โดยผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหยุดงานส่วนต่างที่เหลือให้แก่ลูกจ้าง

๕. การให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจครัวเรือนที่มีเงินได้ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เวียดนามด่ง/ปี (ประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท) และต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ที่ 15/CT-TTg ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เวียดนามด่ง/ครัวเรือน/เดือน (ประมาณ ๑,๓๗๐ บาท) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๓

๖. การให้เงินช่วยเหลือแรงงานที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน แต่ยังไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือการว่างงาน แรงงานที่ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา และผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เวียดนามด่ง/คน/เดือน (ประมาณ ๑,๓๗๐ บาท) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๓

 

*   *   *   *   *

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

๗ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม: http://rtertehanoi.thaiembassy.org/content.aspx?type_id=13&content_id=3807

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรรมและการค้าเวียดนาม http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45776&idcm=188