Thai Business Club (North) Joins Royal Thai Embassy in Supporting Vietnam against Coronavirus

Thai Business Club (North) Joins Royal Thai Embassy in Supporting Vietnam against Coronavirus

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 352 view

Thai Business Club (North) Joins Royal Thai Embassy in Supporting Vietnam against Coronavirus

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมประเทศไทยในเวียดนาม นำโดยชมรมนักธุรกิจไทย (ภาคเหนือ) รับมอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปมอบต่อแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนามในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ ในการเอาชนะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปด้วยกัน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากที่เวียดนามไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลามากกว่า ๑ สัปดาห์  และมีผู้ที่รักษาหายกว่าครึ่ง ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ และไม่มีผู้ติดเชื้อคนไทยในเวียดนาม

เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดเผยแนวทางการป้องกันของสถานเอกอัครราชทูตฯ การปรับเวลาการทำงานของฝ่ายกงสุลการจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยจำนวน. ๑๑๑ คน กลับไทยเมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ การดูแลคนไทยและนักศึกษาไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ชมรมนักธุรกิจไทย (ภาคเหนือ) และภาคเอกชนได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสนับสนุนแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบการไทยในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานและรัฐบาลเวียดนามในการรับมือกับโควิด ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจไทยในภาคเหนือของเวียดนาม. เพื่อรับกับ New Normal โดยพิจารณาตามความต้องการของตลาด โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสาธารณสุขของเวียดนาม เพื่อให้พนักงานทุกคนของกลุ่มธุรกิจไทยและชุมชนเวียดนามปลอดภัย แข็งแรง และเติบโตไปด้วยกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ