Online 3rd Princess Maha Chakri Award Forum Showcasing Teaching Technique and Best Practices from ASEAN Member States and Timor-Leste

Online 3rd Princess Maha Chakri Award Forum Showcasing Teaching Technique and Best Practices from ASEAN Member States and Timor-Leste

27 ต.ค. 2563

43 view

Online 3rd Princess Maha Chakri Award Forum Showcasing Teaching Technique and Best Practices from ASEAN Member States and Timor-Leste

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ แบบคู่ขนานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์-เลสเต


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ แบบคู่ขนานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยในปี ๒๕๖๒ นายเล แทง เลียม (Le Thanh Liem) ครูสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนประจำฮิมลามสำหรับนักเรียนชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดเหิ่วซาง เป็นตัวแทนครูชาวเวียดนามที่ได้รับรางวัลดังกล่าว


ในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า การเป็นครูนั้นไม่ง่าย การเป็นครูดีเด่นยิ่งไม่ง่าย เพราะการเป็นครูที่ยอดเยี่ยมต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ ข้าพเจ้าก็เป็นครู มีความตั้งใจอยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก และเป็นครูมา ๓๐ ปีแล้ว จึงเข้าใจว่าการเป็นครูที่ดีเด่นมีความยากอย่างไร การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่าง เพราะนอกจากการศึกษาแล้วยังต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคต พวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้ บ่มเพาะ ให้ความรักและเคารพกับเด็กของเรา เพื่อให้เขาเชื่อมั่นในตัวเอง และเป็นคนที่ดีเท่าที่เขาจะเป็นได้


ในงานนี้ นางสาวมรกต เจนมธุกร อุปทูต ร่วมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ช่วยทูตฝ่ายต่าง ๆ ในทีมประเทศไทยและครอบครัว ผู้แทนภาคเอกชนไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนาม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งครูจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว


Follow us:
- Website: rtehanoi.thaiembassy.org
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ