บริการ

บริการ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล และกรณีที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักบริหารแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน วิธีการยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มี 4 วิธี คือ

1. ยื่นด้วยตนเอง

2. ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน

3. ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ

4. ส่งทางโทรสาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ได้แก่

 

คำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชฑูต/สถานกงศุลใหญ่/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักบริหารแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน หรือ Download จากเว็บไซด์ของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ www.consular.go.th หรือ Download จากหมวด "แบบฟอร์ม"

เอกสารหรรือสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

15 ก.ย. 2562