Closer networking to promote cultural activities towards 45 years of diplomatic relations

Closer networking to promote cultural activities towards 45 years of diplomatic relations

13 พ.ย. 2563

26 view

Closer networking to promote cultural activities towards 45 years of diplomatic relations

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวมรกต เจนมธุกร อุปทูต ได้พบหารือกับ Ms. Nguyen Ha Thanh หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย FPT รวมทั้งผู้แทนนักศึกษาจากชมรมมวยไทย FPT (FPT Muay Thai Club) ของมหาวิทยาลัย FPT เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมและร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่นักศีกษาสนใจ อาทิ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประเพณีสงกรานต์และงานลอยกระทง ตลอดจนได้เชิญชวนชมรมมวยไทย FPT เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นเจ้าภาพ หรือเข้าร่วมในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ อุปทูตยังได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ในปี ๒๕๖๔ ตามความสะดวกและเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความสนใจและยินดีร่วมมือ รวมทั้งประสงค์จะรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดกิจกรรมประเพณีให้ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยนางสาวปิยพร ภู่ธนพันธ์ ที่ปรึกษา และนางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต เลขานุการเอก เข้าร่วมการหารือด้วย

Follow us at:
-Website: rtehanoi.thaiembassy.org
-Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
-Line Official: @rte.hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ