Farewell call on Deputy Minister of Public Security of Vietnam by Ambassador of Thailand

Farewell call on Deputy Minister of Public Security of Vietnam by Ambassador of Thailand

28 ก.ย. 2563

30 view
Farewell call on Deputy Minister of Public Security of Vietnam by Ambassador of Thailand
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่
 
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลตำรวจโท เจิ่น ก๊วก ต๋อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ โดยมีนางสาวศรีตระกูล เวลาดี อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายควบคุมยาเสพติด นางสาวนัชชา พุทธินันทน์ หัวหน้าฝ่ายการเมือง และนางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและพิธีการทูตเข้าร่วมด้วย
 
ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย-เวียดนาม และระหว่างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้ก้าวหน้า
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีช่วยฯ ที่ได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นพลตำรวจโท พร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรีช่วยฯ เดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสที่สะดวก ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยฯ หวังว่าจะได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ที่เวียดนามอีก
 
รัฐมนตรีช่วยฯ ได้เคยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นใหม่ (Emerging Leaders Project) เดินทางเยือนไทยเมื่อปี ๒๕๖๒ ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำ จ.ท้ายเวียน ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหลายประการระหว่างประเทศไทย/สถานเอกอัครราชทูตฯ กับ จ.ท้ายเวียน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความคืบหน้าและมีการขยายการดำเนินโครงการไปในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ